Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoài. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoài

Nguyễn Hoài
đang tải dữ liệu wed ...

Điểm thi

Nguyễn Hoài làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-27 08:00:58

Luyện toán

25 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 2649

Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 11:06:05
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-05-08 17:12:11
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 05:43:37
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 18:03:51
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 17:14:47
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 08:54:40
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:49:06
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 15:43:59
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 08:22:58
Nguyễn Hoài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 15:36:17