Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luna- san ( RT). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luna- san ( RT)

Luna- san ( RT)
Chủ nik tạm off nên Như giữ nik

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

79 -Trung bình 7.52 - Tổng điểm 10301

Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:19:12
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 20:18:14
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 19:26:52
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:09:35
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 16:47:22
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 18:33:30
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:39:02
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 16:33:57
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 07:07:19
Luna- san ( RT) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:33:02

Điểm thi

Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-11 20:55:19
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-11 20:48:48
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-11 20:46:16
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:26:10
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:23:42
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:20:33
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:17:26
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:13:48
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:12:16
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-08 21:09:31
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-07 20:14:53
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-04 11:02:28
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-03 20:25:15
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-03 20:16:13
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:42:41
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 18:28:24
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-02 09:26:42
Luna- san ( RT) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-02 08:38:47