Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bảo Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bảo Ngân

Nguyễn Bảo Ngân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

140 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14000

Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:35:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:55:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 22:14:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 12:05:32
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:54:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 21:13:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:10:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:18:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 22:30:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 18:06:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 18:34:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 21:10:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:31:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 11:35:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 17:44:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:00:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 18:06:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 11:52:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 22:27:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 22:13:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 13:14:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 22:45:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 16:36:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 17:38:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 15:48:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 16:12:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 09:03:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:37:59
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 09:15:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 10:20:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 09:53:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 11:16:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 23:00:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:03:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:33:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:58:51
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 18:48:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 18:18:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:20:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:36:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:16:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 10:06:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:52:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 22:07:46
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 23:58:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 23:35:59
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 23:04:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 22:37:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:24:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:15:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 11:49:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:14:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 22:21:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 16:12:26
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:57:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 17:22:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:22:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:26:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:43:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:37:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:33:15
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:59:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 15:56:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:57:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 17:20:40
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 16:23:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 21:45:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 16:56:58
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:23:32
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 15:04:47
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 15:25:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 15:26:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 11:04:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 22:03:58
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 20:11:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 12:47:44
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 09:34:57
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 23:10:23
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 11:07:15
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:52:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 19:56:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 22:36:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 22:06:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 23:07:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:19:47
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 11:10:58
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 16:52:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:07:41
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 12:53:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 15:34:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:04:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:27:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 22:35:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 21:05:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:49:44
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 10:34:44
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 21:54:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:51:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 08:40:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 11:22:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:38:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 22:29:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 22:33:40
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:29:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 22:57:35
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:31:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:17:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 09:54:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 16:14:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:58:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:03:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:32:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:23:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 21:28:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:41:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 22:51:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 12:06:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:54:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:21:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:48:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:30:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 13:41:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 22:40:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 21:28:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:26:32
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 21:30:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 22:34:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:49:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 22:11:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 22:23:08
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:54:54
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 10:14:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:45:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:52:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cực trị của hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 12:39:12
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 21:50:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 10:19:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số có bốn chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 11:13:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 17:06:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 22:16:56

Luyện văn - Tiếng Việt

150 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 15000

Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 12:27:28
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:18:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:32:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:37:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:48:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:43:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi đường (Tẩu lộ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 23:15:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 19:43:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:15:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:54:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 17:15:31
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 16:48:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 22:13:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 19:24:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 19:31:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 19:43:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 22:13:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 11:42:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 11:56:28
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 17:48:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:43:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:10:46
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:36:39
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:38:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:52:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:03:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:35:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:42:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 11:25:40
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 12:15:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:51:58
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:34:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 22:38:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 20:59:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 11:45:40
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:56:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:12:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:05:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 12:21:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:48:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:32:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:47:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 22:21:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:45:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 12:00:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 12:20:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:42:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:01:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn /ăng
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:37:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:21:43
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 12:05:18
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 12:11:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tóm tắt văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:55:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 23:04:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:57:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:19:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:25:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:34:17
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 22:37:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 22:44:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 22:48:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 18:14:58
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 18:22:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:18:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:04:59
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:23:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:36:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:34:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:38:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 22:02:42
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:42:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:03:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:28:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:09:32
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:39:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:40:46
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:33:58
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:48:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:59:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 22:21:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:00:51
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:41:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 22:38:41
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:22:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:36:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:30:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện kí Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:52:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:00:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:29:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:52:07
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 22:40:53
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 22:46:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 22:52:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:46:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán dân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 12:31:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 22:12:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Muốn làm thằng Cuội
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 11:09:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:13:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:26:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:40:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:53:18
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:41:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:31:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:50:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 22:17:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 22:26:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 08:29:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 21:33:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:16:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 11:49:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:32:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 22:08:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 22:13:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 22:20:41
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 22:29:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 19:41:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:54:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu phủ định
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:12:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 22:01:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hịch tướng sĩ
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 14:37:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:32:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:02:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn luyện về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:22:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nước Đại Việt ta
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:22:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 22:00:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi bộ ngao du
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 22:46:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản tường trình
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 22:30:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 22:24:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:39:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:44:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản thông báo
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 21:00:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 21:29:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 09:51:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 10:03:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lựa chọn trật tự từ trong câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 21:04:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 14:24:41
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một thể loại văn học
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 14:43:44
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 15:22:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 11:26:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 10:24:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 19:19:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 15:54:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 16:38:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 16:38:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 08:55:58
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 15:41:08
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 19:39:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 20:14:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 11:35:18
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản đề nghị
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:53:46

Luyện Tiếng Anh

306 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 30600

Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 22:18:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 18:31:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:09:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:06:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:33:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:44:44
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:25:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:38:18
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:55:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:22:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:17:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:28:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:49:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:52:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:01:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:09:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:12:59
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:43:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:53:53
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:49:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:29:59
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:32:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:41:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:46:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 11:57:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:24:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:26:50
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:31:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:55:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:30:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:33:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:37:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:49:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:21:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:16:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:18:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:24:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:51:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:26:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:27:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:38:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:57:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:58:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:59:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:59:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:00:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:03:44
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:07:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:12:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:12:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:15:40
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:55:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 13:15:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:36:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:39:32
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:43:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:44:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:55:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:07:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:17:46
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:20:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:27:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:31:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:28:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:49:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:35:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:36:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:39:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 22:34:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 22:00:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:18:53
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:59:43
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:38:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 12:08:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 12:10:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress of the words ending in -ion -ian
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 12:36:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Simple/ Compound/ Complex Sentences
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 12:51:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 19:41:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Intonation in Exclamatory sentences
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 16:01:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Past simple (review)/ Past continuous
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:08:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:10:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:13:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 22:29:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 16:08:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:39:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:37:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:43:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 22:05:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 22:00:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 22:02:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 22:07:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 22:12:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 22:13:53
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:53:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 22:17:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:47:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 22:22:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 13:31:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 13:50:28
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 14:02:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:43:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:34:28
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 14:18:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 14:22:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 16:14:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 10:39:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 10:41:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:52:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:32:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:34:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words ending in -ic and -al
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 12:07:26
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:25:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:31:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:39:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Passive voice (review) & Past perfect
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:46:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:14:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:17:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:22:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:15:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:23:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:34:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:39:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:43:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:52:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:00:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:03:59
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:12:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:23:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:30:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:46:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 10:55:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:02:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:08:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:15:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:20:26
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:34:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:55:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 12:02:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 12:25:41
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 16:56:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:12:39
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:15:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:39:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:39:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 14:58:39
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 15:03:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 15:14:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 15:25:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:56:18
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 22:00:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 22:02:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 22:13:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 22:17:50
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 22:24:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:21:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 22:44:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:53:43
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:02:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:19:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:39:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:58:58
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:31:26
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:34:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:37:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:18:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 15:27:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:25:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:15:39
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:35:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:29:58
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:39:59
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:46:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:50:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:53:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:18:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:50:28
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:54:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:59:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:13:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 14:03:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:35:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 14:46:53
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:46:39
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:32:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:43:53
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:50:26
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 19:06:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:40:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 11:35:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 11:41:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 12:44:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 17:28:43
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 17:42:43
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 17:53:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:12:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:12:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:21:04
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:27:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:02:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:15:46
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:24:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:28:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:31:18
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 17:12:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 13:32:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 14:17:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 10:49:01
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 14:50:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 12:03:35
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 12:06:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:02:34
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:41:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:45:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:47:58
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:00:16
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:04:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:07:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:13:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:15:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: word stress review
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:18:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:14:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:40:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:04:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:31:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:37:39
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:20:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:26:17
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:48:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:53:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 22:00:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 22:13:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -ese and -ee
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:37:13
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Present tenses (review) & Present simple for future
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:37:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:40:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:53:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:55:50
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 14:44:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 14:57:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 15:01:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 15:23:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:00:56
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:03:28
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 22:21:30
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 22:23:38
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 22:28:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 22:30:14
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Future continuous (review)/ V + to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:34:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:43:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 22:28:06
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 22:28:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 22:32:44
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 11:38:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 12:00:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 12:05:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 12:18:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Future tenses (review)/ Reported speech: statements
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:31:22
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION: The countryside through visitors'eyes
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 22:49:50
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in wors ending in -ful and -less
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 21:48:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 22:17:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: may & might (review)/ Reported speech: questions
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 22:07:41
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:51:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:53:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:09:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:12:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 22:04:23
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 22:20:32
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 18:49:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 18:57:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative forms of adjectives (review) / adverbs
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 19:03:27
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung LOOKING BACK
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 22:10:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 2: Listening "Changes in a mountainous village"
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 22:17:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 22:20:26
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 21:58:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 22:06:05
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 22:20:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 11:31:47
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 09:43:49
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 22:45:42
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 10:34:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 10:53:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 17:31:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 10:59:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 15:40:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 17:38:52
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 17:51:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 10:29:26
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 10:35:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 10:41:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 10:55:28
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 11:50:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 23:36:32
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:09:09
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:19:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:32:06
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:42:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:27:25
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:35:24
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:40:29
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:58:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 15:06:51
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 15:10:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 15:41:45
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 16:08:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 16:14:39
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 10:28:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 10:31:29

Điểm thi

Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-07-01 22:42:42
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-23 22:46:42
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-23 22:01:21
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-22 22:43:26
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-22 22:30:52
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-13 17:37:03
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-29 23:04:52
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 21:54:27
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-04 22:44:41