Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với (: ngocank♪. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

(: ngocank♪

(: ngocank♪
-yeb :) tớ ko quên cauu dou: https://olm.vn/thanhvien/ngocanhyeuanhtrondoi. Alo với tớ qua lazi nhó https://lazi.vn/user/a.a-o

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 10:09:02
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 15:55:24
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:30:53

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:36:59

Luyện Tiếng Anh

84 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8400

(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:41:51
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:04:09
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:03:57
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:04:54
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:05:06
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:06:21
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:06:53
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:07:12
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:08:19
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:08:33
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:08:44
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:09:27
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:09:43
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:11:14
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:36:53
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:58:42
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:35:22
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:35:40
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:38:07
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:39:11
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:39:32
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:40:04
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:40:50
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:41:07
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:43:04
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 14:56:31
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:09:22
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:12:49
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:02:24
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:04:34
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:22:02
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:28:22
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:45:49
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:54:29
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:05:25
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:17:32
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:49:12
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:53:14
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:56:50
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:06:13
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:38:42
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:40:56
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:43:18
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:30:14
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 13:58:04
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 15:13:23
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:47:51
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:56:16
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 17:36:19
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:47:53
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:50:18
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:52:36
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:54:53
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:18:07
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:20:41
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:07:33
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 14:51:33
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 14:54:27
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:18:44
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:21:00
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:30:57
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:33:53
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 15:41:43
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:39:50
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:44:03
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:46:52
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:09:44
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:14:22
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:22:33
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 12:36:30
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 16:34:38
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 20:55:50
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:03:06
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:32:09
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:31:55
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:28:55
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:24:02
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:07:08
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:40:36
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:12:48
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:06:38
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:21:47
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:22:44
(: ngocank♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:44:32

Điểm thi

(: ngocank♪ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-12 13:52:29
(: ngocank♪ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-24 16:18:22