Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Quyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Quyên

Nguyễn Thị Quyên
Make friends with me. I love you ... AI THÍCH ANIME HÃY KẾT BẠN NHA KO THÍCH THÌ CŨNG KẾT BẠN NHA !!^.^

Luyện toán

2 -Trung bình 6.50 - Tổng điểm 260

Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:31:51
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 10:09:02

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.50 - Tổng điểm 140

Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:36:59

Luyện Tiếng Anh

58 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 6141

Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:22:44
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:21:47
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:06:38
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:12:48
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:40:36
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:07:08
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:24:02
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:28:55
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:31:55
Nguyễn Thị Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:32:09

Điểm thi

Nguyễn Thị Quyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-12 13:52:29
Nguyễn Thị Quyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-24 16:18:22