Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nghiêm Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nghiêm Phương Anh

Nghiêm Phương Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.60 - Tổng điểm 52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.70 - Tổng điểm 259

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 9.24 - Tổng điểm 3513

Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:44:55
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:45:26
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:33:55
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:25:53
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 13:20:58
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:35:44
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:58:22
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:51:21
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:45:28
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:45:09

Điểm thi

Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 13:06:38
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 05:55:05
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11.5 điểm
Điểm cao nhất: 11.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 07:31:35
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-26 05:09:58
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-16 13:08:07
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-07-23 21:33:03
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-17 18:15:09
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-17 18:11:06