Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nghiêm Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nghiêm Phương Anh

Nghiêm Phương Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 18:27:10
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:39:49
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 15:23:33
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:51:28
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:32:40
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:41:25
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 17:41:54
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 05:38:08
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 05:44:52
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:41:38
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:49:00
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:04:59
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:12:03
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:25:07
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 17:31:05
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:24:29
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:30:09
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:43:11
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 16:06:46
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:28:53
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 17:20:23
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 17:28:46
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:35:49
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:45:09
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:45:28
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:51:21
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:58:22
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:35:44
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 13:20:58
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:25:53
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:33:55
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:45:26
Nghiêm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:44:55

Điểm thi

Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 13:06:38
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 05:55:05
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11.5 điểm
Điểm cao nhất: 11.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 07:31:35
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-26 05:09:58
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-16 13:08:07
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-07-23 21:33:03
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-17 18:15:09
Nghiêm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-17 18:11:06