Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoa hậu Việt Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Việt Nam
xin chào mk là liên ai biết mk thì nhớ kb nha

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:08:54

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 07:54:04
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 09:08:35
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:55:49

Luyện Tiếng Anh

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 08:56:56
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:33:30
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 07:33:58
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 15:39:41
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 16:41:59
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:09:08
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 19:50:40
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 22:27:04
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:14:37
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:52:57
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 15:42:09
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 20:41:38
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 16:34:34
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:10:53
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:50:06
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 10:07:20
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:58:36
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:08:16
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:30:48
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 22:16:43
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:43:43
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:30:22
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:07:44
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:15:40
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:19:27
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:16:11
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:35:42
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 11:06:32
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:44:06

Điểm thi

Hoa hậu Việt Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 21:00:55