Bùi Nguyễn Phương Lan

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Bùi Nguyễn Phương Lan
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) Các tia chung gốc A là: Ay, AB, Ax, AM, AC, Az.

b) Các điểm thuộc tia Az mà không thuộc tia Ay là điểm M và điểm C.

c) Tia AM và MA không đối nhau. Vì hai tia không chung gốc.

Số tiền giảm giá 1quyển vở là:

7000.10:100= 700 (đồng)

Giá của 1 quyển vở sau khi giảm là:

7000 - 700= 6300 (đồng)

Bạn An mua 15 quyển vở hết số tiền là:

6300.15= 94 500 (đồng) 

Vậy bạn An đủ tiền để mua 15 quyển vở.