Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mai Hoàng Tuấn _2008. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mai Hoàng Tuấn _2008

Mai Hoàng Tuấn _2008

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 19:00:16
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 10:40:29
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 22:05:32
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 05:28:53
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:02:38
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:21:21
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:00:28
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 05:41:06
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 12:10:50
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 10:56:07
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 05:07:12
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 04:57:05
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 17:00:31
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 11:51:53
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 12:12:20
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 05:32:12
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 05:44:17
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 05:30:18
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 11:55:31
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 12:02:06
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:02:10
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 06:04:50
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:28:25
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:18:23
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 05:09:57
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 15:18:14
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 05:35:31
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:35:19
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 05:33:46
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 12:11:49
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:54:06
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:05:43
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:24:09
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:08:22
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 11:23:55
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:52:10
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:36:36
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 16:06:29
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:52:09
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 12:11:08
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 21:28:13

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 05:00:41

Luyện Tiếng Anh

77 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7700

Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 10:03:52
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:32:46
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 09:46:45
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 10:00:53
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 09:43:35
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:58:10
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 09:46:08
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 09:44:08
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 05:14:00
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 12:07:24
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 05:15:50
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 11:06:44
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:30:22
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:33:16
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 12:09:47
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 12:19:54
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 11:59:13
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 12:11:30
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 12:08:02
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 11:07:15
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 18:09:42
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 18:18:02
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 05:06:46
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:46:45
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:47:24
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 12:06:10
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:48:37
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:01:18
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 05:54:13
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:38:02
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:35:05
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:35:41
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 11:11:38
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 22:15:59
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 22:17:10
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 22:15:10
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 22:15:08
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:49:09
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 12:10:08
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 12:14:18
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:41:33
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:45:34
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 12:38:43
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 22:15:54
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:45:00
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 22:16:17
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:45:47
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:46:06
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:41:10
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:02:01
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 12:17:00
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 12:12:43
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 18:15:47
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:51:55
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 11:05:19
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:11:34
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:17:41
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:15:20
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 05:31:14
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 18:41:07
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 12:15:12
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:32:01
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 12:05:59
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 17:45:00
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 10:03:24
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:38:52
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:36:15
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:39:53
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 12:04:54
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 12:05:19
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 12:14:48
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:35:21
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:14:59
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:12:05
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:10:54
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:01:19
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 10:00:05

Điểm thi

Mai Hoàng Tuấn _2008 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-03 20:49:26