Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

Luyện toán

5 -Trung bình 7.35 - Tổng điểm 1618

Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:55:21
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:19:35
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:27:39
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 12:30:53
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 12:16:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.44 - Tổng điểm 322

Luyện Tiếng Anh

121 -Trung bình 8.43 - Tổng điểm 12975

Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:00:08
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:11:55
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:16:38
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:14:18
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:35:27
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:33:00
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:30:21
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:28:25
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 13:32:19
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:24:36

Điểm thi

Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:20:15
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:10:59
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:05:15
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:01:26
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-17 10:01:30
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-17 09:58:17
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:14:14
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:12:59
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:10:58
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:09:12
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-23 13:01:35
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-23 12:59:23
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-23 12:52:15
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-23 12:50:22
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 19:04:59
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-21 19:02:10
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 19:00:35
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:59:20
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:57:05
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:54:16
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:48:17
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-21 14:08:01
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 14:00:40
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 13:58:43
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-21 13:55:05
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 13:53:51
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-19 22:11:53
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-19 11:54:30
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-19 11:16:55
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 13:04:05