Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:27:39
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 12:16:48
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:19:35
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:55:21
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 12:30:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

116 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11600

Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 11:11:27
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 12:49:50
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:21:18
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:28:02
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:31:00
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:33:50
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:35:02
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:36:12
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:39:43
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:40:34
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:42:54
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:43:52
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:44:12
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:45:34
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 13:47:33
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 14:02:08
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 12:29:18
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:15:16
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:15:36
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:21:37
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:21:58
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:23:07
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 12:14:52
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 12:21:30
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 12:18:28
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 12:18:48
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 12:20:32
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 12:24:36
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:38:39
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 12:31:24
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:40:06
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:37:19
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:37:51
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:38:14
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:38:48
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:43:59
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:44:10
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:49:54
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:50:36
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:51:18
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:51:38
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:58:52
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 14:00:39
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:31:56
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:57:07
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:56:22
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:57:25
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:31:15
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 12:32:20
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 12:35:48
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:45:58
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:53:11
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:55:31
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:55:44
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:41:13
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:42:54
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:44:32
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:44:57
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:45:13
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:27:16
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 12:37:36
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 12:40:33
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:18:31
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:23:28
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:30:19
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:30:42
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 12:35:19
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:37:43
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:39:27
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 19:23:46
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:24:38
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:41:18
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:23:02
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:39:01
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:22:46
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 13:33:47
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 13:36:33
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 12:52:17
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:22:34
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:28:12
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:23:51
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:27:23
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 22:12:23
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 22:17:41
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 22:19:38
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 22:23:38
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:34:44
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:39:14
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:37:50
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:31:41
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:17:22
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:26:57
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 12:46:27
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 11:23:08
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 13:05:19
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:31:24
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 11:24:13
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 18:09:18
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:43:40
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 12:14:17
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 15:56:07
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:19:27
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 13:16:40
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 13:20:57
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 13:23:32
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:23:16
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:24:36
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 13:32:19
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:28:25
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:30:21
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:33:00
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:35:27
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:14:18
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:16:38
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:11:55
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:00:08

Điểm thi

Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:20:15
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:10:59
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:05:15
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:01:26
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-17 10:01:30
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-17 09:58:17
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:14:14
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:12:59
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:10:58
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-27 14:09:12
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-23 13:01:35
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-23 12:59:23
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-23 12:52:15
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-23 12:50:22
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 19:04:59
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-21 19:02:10
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 19:00:35
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:59:20
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:57:05
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:54:16
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 18:48:17
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-21 14:08:01
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 14:00:40
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 13:58:43
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-21 13:55:05
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 13:53:51
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-19 22:11:53
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-19 11:54:30
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-19 11:16:55
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 13:04:05