Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyên đưc tai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyên đưc tai

nguyên đưc tai
Phật ở trên kia cao quá , mãi mãi ko đọ tới nàng

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:39:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:58:35
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:56:28
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:02:33
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 20:09:12
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 18:31:47
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 21:27:00
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 21:32:16
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 21:36:47
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 18:28:11
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 22:53:59
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:42:45
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:27:30
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:53:46
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:19:32
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:21:39
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:40:40
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:00:57
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 22:15:13
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:45:13
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:46:58
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:53:14
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:19:49
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 22:28:34
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 21:55:20
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:04:16
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:18:11
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:26:38
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:55:44
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 22:09:17
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:43:18
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 17:09:05
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 17:18:47
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 17:22:08
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:34:09
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:41:01
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:05:29
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:58:31
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 17:30:52
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:22:07
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:03:38
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:52:34
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 22:34:11
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 22:17:57
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:45:44
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:55:45
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 22:17:59
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 22:08:38

Điểm thi

nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-15 22:06:16
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 21:57:49
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 21:19:33
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 21:00:25
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-08 22:11:46
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-14 22:21:06
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-02-09 22:10:11