Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyên đưc tai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyên đưc tai

nguyên đưc tai
Xin chào các anh em khá bảnh

Luyện toán

1 -Trung bình 5.03 - Tổng điểm 151

nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:39:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.00 - Tổng điểm 30

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 6.64 - Tổng điểm 7499

nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:22:07
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:03:38
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 21:32:16
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:05:29
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 21:55:20
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 20:09:12
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:02:33
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:56:28
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 22:44:15
nguyên đưc tai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:58:35

Điểm thi

nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-15 22:06:16
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 21:57:49
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 21:19:33
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 21:00:25
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-08 22:11:46
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-14 22:21:06
nguyên đưc tai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-02-09 22:10:11