Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pun. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pun
Người lạ nhưng thật thân quen.......

Luyện toán

18 -Trung bình 8.60 - Tổng điểm 2321

Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 18:49:16
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 14:09:24
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:33:03
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:31:41
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:59:50
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:04:42
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 17:59:53
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 17:44:02
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 17:47:16
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 14:22:22

Luyện văn - Tiếng Việt

20 -Trung bình 7.42 - Tổng điểm 2524

Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 13:59:52
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 18:09:40
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:54:33
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 18:26:27
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 17:53:55
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 17:19:08
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:01:04
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 17:02:24
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 17:35:52
Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 18:18:50

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Pun đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 18:29:51

Điểm thi

Pun làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:57:37
Pun làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-13 15:50:17
Pun làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 16:36:40
Pun làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-25 11:29:17
Pun làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-25 18:41:49
Pun làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:55:27