Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lin
facebook.com/liintaeho

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 16:30:21
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 06:40:05
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 09:15:38
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 17:47:16
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 17:59:53
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:04:42
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:59:50
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:31:41
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:33:03
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 18:49:16
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 14:09:24
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:13:28
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 18:19:45
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 14:44:59
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 18:17:20
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 14:22:22
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 17:29:44
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 18:32:16
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 18:33:20
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 18:26:47
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 17:44:02
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 19:35:43

Luyện văn - Tiếng Việt

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 16:57:47
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:05:20
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 15:10:47
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 15:44:17
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 17:15:41
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 17:35:52
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:39:53
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:00:27
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:32:04
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 17:53:55
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 17:13:53
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:51:25
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:54:33
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 18:26:27
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 17:02:24
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 17:19:08
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 18:09:40
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 13:59:52
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 18:18:50
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:01:04
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 18:39:31
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:56:01

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 18:29:51
Lin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:36:41

Điểm thi

Lin làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:57:37
Lin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-13 15:50:17
Lin làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 16:36:40
Lin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-25 11:29:17
Lin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-25 18:41:49
Lin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:55:27