Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Quang Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Quang Tuấn

Nguyễn Văn Quang Tuấn
hello mọi người

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Lần cuối làm bài: 2020-03-31 12:13:32
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:55:16
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:55:10
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 12:14:07
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:45:35
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:23:42
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:30:37
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 17:13:44
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:44:13
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 09:52:10
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:04:24
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:08:46
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 13:15:26
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 17:12:59
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:55:12
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:23:37
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:42:57
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:56:30
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:45:31
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:51:39
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:56:14
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:22:17
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:17:05
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 13:11:49
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:27:06
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:35:59
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 13:52:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 15:03:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 11:40:41
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:21:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:49:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:54:17
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 11:00:30
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 11:04:54
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 11:07:56
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 11:11:44
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 11:15:12
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 13:56:02
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 13:43:39
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 18:00:12
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 18:21:13

Luyện văn - Tiếng Việt

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:19:22
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:28:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 21:00:46
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:01:38
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 07:33:00
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 15:17:44
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 17:22:35
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 17:26:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 13:45:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 14:20:34
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:56:55
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 12:11:10
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 12:56:11
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 13:40:43
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 13:48:44
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:17:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:26:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:24:10
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 11:47:10
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 11:55:13
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:11:43
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 11:09:56
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 15:22:17
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 13:50:05
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 13:50:00
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 14:30:54
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 14:23:59
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 17:57:20
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 16:12:54
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 16:17:00

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:10:52
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 15:58:58
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 15:11:15
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 14:25:44
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:13:18
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 14:06:05
Nguyễn Văn Quang Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 14:10:52

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-22 23:18:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-25 09:38:58
Nguyễn Văn Quang Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-25 09:32:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-25 09:18:46
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-07 17:38:18