Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jeon phu nhân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jeon phu nhân

Jeon phu nhân
công nhận h tui có tk Chiến ca vs Bác ca nhưng tui vx là army nha!!! Vẫn iu bangtan nhìu lw!!! FAN LAI!!! YÊU BANGTAN, BÁC CA , CHIẾN CA

Luyện toán

3 -Trung bình 4.97 - Tổng điểm 745

Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 23:08:12
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:48:13
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:53:19

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 6.69 - Tổng điểm 1205

Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:17:23
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sài Gòn tôi yêu
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:55:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một thứ quà của lúa non: Cốm
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 22:38:14
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 22:24:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 23:27:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:57:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:53:06
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:44:07
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 22:46:17
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:10:30

Luyện Tiếng Anh

143 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 14446

Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:34:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 23:05:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:33:23
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:28:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:19:58
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:13:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:08:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GRAMMAR_Tenses: The present simple and the present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:17:09
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:40:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:06:40

Điểm thi

Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 22:20:52
Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-05 22:17:48
Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-05 22:14:21
Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-12 23:16:43