Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với linda. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

linda

linda
Cả nhà ơi hãy tha thứ cho mình Đây lả lần on cuối cùng của mình Mình sẽ quay lại vào một thời gian gân nhất Hãy tha thứ cho mình nhé Sorry

Luyện toán

0 -Trung bình 8.63 - Tổng điểm 518

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 6.22 - Tổng điểm 2861

linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:45:22
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:42:32
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:19:19
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:59:07
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:03:58
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:14:26
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:11:05
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:34:07
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:16:47
linda đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:17:03

Điểm thi