Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐINH NHẬT BẢO NHI. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐINH NHẬT BẢO NHI

ĐINH NHẬT BẢO NHI
Chào mừng, chào mừng xin mời tham quan nhà mình .Thanks for read.À nhớ kết bạn với mình nữa nhé

Luyện toán

65 -Trung bình 7.79 - Tổng điểm 8021

ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 15:23:08
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 10:48:10
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 09:44:02
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 21:33:55
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 21:31:15
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 20:53:26
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 10:12:50
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 08:42:02
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:03:24
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 09:51:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-08 21:06:50
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:49:40
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:03:05
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:44:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:39:54
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:00:14