Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Sáng

Nguyễn Xuân Sáng
Hãy trân trọng những điều bạn có, vì nó không thể lặp lại lần thứ hai.

Điểm thi

Luyện toán

11 -Trung bình 6.96 - Tổng điểm 1462

Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 19:18:27
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 19:21:27
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 19:29:49
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 21:03:49
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 12:24:53
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 21:12:05
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 21:00:10
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 13:36:13
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 20:48:02
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 18:27:44