Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Thanh Huyền

Phạm Thị Thanh Huyền
Kết bạn với mik nha

Luyện toán

1 -Trung bình 2.80 - Tổng điểm 140

Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:46:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 8.24 - Tổng điểm 1153

Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:37:50
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:31:23
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:33:49
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:32:10
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:30:14
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:29:48
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:00:09
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:59:02
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:56:58
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:53:10

Điểm thi

Phạm Thị Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-20 09:42:25