Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Thanh Huyền

Phạm Thị Thanh Huyền
Kết bạn với mik nha

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:46:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:53:10
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:56:58
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:59:02
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:00:09
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:29:48
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:30:14
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:32:10
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:33:49
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:31:23
Phạm Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 14:37:50

Điểm thi

Phạm Thị Thanh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-20 09:42:25