Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thu Hường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thu Hường

Nguyễn Thu Hường
Đừng cãi lý với kẻ say ~ Đừng bắt tay với kẻ xấu ~ Đừng chiến đấu với kẻ liều ~ Đừng nói nhiều với kẻ ngu !

Luyện toán

14 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 1522

Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 21:08:04
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 19:35:06
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 12:06:48
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 11:17:05
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 10:30:35
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 12:27:32
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 18:16:12
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-10-22 18:29:19
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 06:24:37
Nguyễn Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 07:41:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-04 22:27:25
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-04 22:26:23
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-04 22:25:15
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-04 22:24:12
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-04 22:22:41
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-04 22:19:39
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-04 22:15:00
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-09 15:12:18
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-08 18:13:19
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-08 18:11:56
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-08 18:10:11
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-08 18:08:18
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-08 18:06:17
Nguyễn Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-08 18:01:26