Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hà Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hà Chi

Nguyễn Hà Chi
Con tim rung động

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 21:39:10
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 20:02:33
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 23:05:45

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:14:08
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:20:42
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:31:47
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:43:47
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 19:45:54
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 14:24:21
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 20:01:43
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu phủ định
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 20:37:20
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:45:12
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 19:37:27

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:02:04
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 19:48:21
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Present tenses (review) & Present simple for future
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 19:49:56
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:29:23
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -logy and -graphy
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:33:37
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -ese and -ee
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:36:25
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Passive voice (review) & Past perfect
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:42:09
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 22:01:03
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:51:28
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:55:48
Nguyễn Hà Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 22:00:46

Điểm thi