Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Ngọc Bảo An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Ngọc Bảo An

Bùi Ngọc Bảo An
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:35:53
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 13:05:57
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:50:12
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 07:29:28
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 13:53:59
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 07:24:00
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:09:26
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 16:56:37
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:42:02
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 07:36:41
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 07:40:30
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:22:13
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:17:05
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:13:52
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:01:01
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 07:57:37
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 13:57:42
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 07:54:23
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 19:27:13
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:29:57
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 14:32:38
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:05:57
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 19:26:19
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:48:31
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 19:27:28
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 19:32:26
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 19:36:19
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:05:08
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:10:58
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:17:28
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:24:35
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 09:23:53
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 09:40:49
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 09:11:35
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:02:21
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:10:39
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:06:36
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:00:20
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 07:51:45
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:32:34
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:26:49
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:15:45
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:03:56
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:45:36
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:27:50
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:35:09
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:09:55
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 22:11:07
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 21:58:25
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 14:51:04
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 14:44:01

Luyện văn - Tiếng Việt

72 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7200

Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:57:26
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 69: ăt ât (mặt, vật)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:37:57
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:09:24
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:30:24
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 19:58:20
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:18:53
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 43: Ôn tập ao, eo, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:51:14
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:13:31
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:58:28
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:09:15
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:07:40
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:18:47
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:38:38
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:54:10
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:20:01
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:41:31
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 14:30:39
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 14:44:14
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 15:07:58
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:41:30
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:30:03
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:23:05
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:51:49
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 08:30:08
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 16:53:24
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:56:39
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:09:16
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 16:50:13
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 70: ôt ơt (cột, vợt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:21:38
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 72: ut, ưt (bút, mứt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:48:53
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 83: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "c" và "ch"
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:07:22
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 82: ich, êch (lịch, ếch)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:55:00
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 75: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "t"
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 19:17:00
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 67: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "m"
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 19:45:50
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:07:48
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:10:53
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:12:10
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:32:36
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:01:19
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 64: im, um (chim, trùm)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 14:36:49
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 81: ach (sách)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 19:56:10
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 65: iêm, yêm (xiêm, yếm)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:14:37
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 66: uôm, ươm (buồm, bướm)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:43:58
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 71: et, êt (tét, dệt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:05:11
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:34:57
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 74: uôt, ươt (chuột, lướt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:54:44
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 76: oc, ac (sóc, bác)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 17:20:29
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 89: iêp, ươp (liếp, mướp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 17:55:03
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 78: uc, ưc (trục, lực)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 18:23:03
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 84: op, ap (họp, sạp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:02:23
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 79: ôc, uôc (mộc, đuốc)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:32:42
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 80: iêc, ươc (xiếc, rước)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:02:41
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:14:33
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 103: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "u"
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:00:31
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 101: uât, uyêt (xuất, duyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 17:13:37
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 92: oai, oay (thoại, xoáy)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 17:31:00
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 87: ep, êp (chép, xếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 17:42:46
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 85: ăp, âp (bắp, mập)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 18:13:53
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:44:50
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 21:04:32
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 91: oa, oe (họa, xòe)
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 21:30:16
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 93: oan, oăn (khoan, xoăn)
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 09:29:36
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 09:45:03
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 10:03:58
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 10:37:03
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:26:06
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 21:37:14
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:31:10
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 102: uynh, uych (huynh, huỵch)
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:47:13
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:28:24
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đi học
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 21:46:14
Bùi Ngọc Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:28:44

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-22 22:18:12
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-21 15:01:01
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-21 14:50:58
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-14 17:20:56
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-12 21:02:00
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 08:18:19
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-25 14:22:10
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-25 14:15:29
Bùi Ngọc Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-25 14:10:19