Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hồ Trần Linh Đan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hồ Trần Linh Đan

Hồ Trần Linh Đan
tôi iu anh chàng trai của tôi.

Luyện toán

3 -Trung bình 6.82 - Tổng điểm 409

Hồ Trần Linh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 20:52:07
Hồ Trần Linh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 22:37:31
Hồ Trần Linh Đan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 20:04:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hồ Trần Linh Đan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-24 20:39:08
Hồ Trần Linh Đan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:33:12
Hồ Trần Linh Đan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:31:09
Hồ Trần Linh Đan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:29:03
Hồ Trần Linh Đan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:27:09
Hồ Trần Linh Đan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:22:26