Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Gia Thiên Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Gia Thiên Ngân

Hoàng Gia Thiên Ngân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hoàng Gia Thiên Ngân
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:24:47
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:30:08
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:15:47
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:56:27
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:41:32

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:07:22
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:00:31
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:34:18
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thắng biển. Phân biệt l/n, in/inh
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:42:41
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:46:24
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 09:12:49
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 09:22:54

Luyện Tiếng Anh

80 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8000

Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 14:20:14
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 14:55:44
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:43:51
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:42:41
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:14:28
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:15:48
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:16:47
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:19:25
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:22:03
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:58:12
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 08:26:53
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:04:28
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:00:49
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:04:02
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:05:50
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:06:29
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:53:09
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:42:12
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:11:30
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:14:07
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:15:57
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:18:01
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:27:16
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:43:15
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:16:32
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:20:27
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:22:10
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:24:13
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:26:19
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:28:29
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:31:02
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:33:23
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:35:46
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:38:05
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:39:48
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:41:58
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:44:12
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:34:47
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:36:12
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:38:04
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:40:54
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:20:07
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 14:59:32
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:01:08
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 15:22:16
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 20:53:51
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:54:21
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:38:50
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:47:14
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:55:43
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 13:59:10
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:54:30
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:17:50
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:20:58
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:23:25
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:42:42
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:46:00
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:11:02
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:59:12
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 14:55:40
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:17:48
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:22:06
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:07:11
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:39:19
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:42:46
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:47:09
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:50:22
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:20:35
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:10:11
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:28:57
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 08:43:57
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 08:41:04
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 08:43:53
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 08:04:53
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 08:18:46
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 08:22:05
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 08:30:14
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 08:52:02
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:51:49
Hoàng Gia Thiên Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:18:58

Điểm thi

Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-08-05 14:59:32
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-05 14:55:08
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-05 14:48:19
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:34:10
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:23:27
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 19:56:27
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:23:51
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:13:40
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:00:15
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:56:55
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-24 19:52:25
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 14:46:04
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-23 14:33:57
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 10:03:48
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:56:54
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:49:36
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:39:45
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:31:55
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:27:05
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-23 09:22:54
Hoàng Gia Thiên Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-22 20:18:33