Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kiyami Mira. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kiyami Mira

Kiyami Mira
đi học như đi chơi.

Luyện toán

3 -Trung bình 5.11 - Tổng điểm 715

Kiyami Mira đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 22:53:44
Kiyami Mira đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 07:35:02
Kiyami Mira đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 18:08:08

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 204

Kiyami Mira đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:17:06
Kiyami Mira đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 16:32:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 18:13:12
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 18:03:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 10:24:56
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 10:11:09
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-17 09:55:44
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-16 21:57:32
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-16 21:23:14
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-12 21:16:31
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-12 18:39:06
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 16:23:50
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 16:21:51
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 16:20:20
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-11 16:17:57
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 21:51:00
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 21:45:29
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 18:33:58
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-10 18:03:53
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-09 22:52:38
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-09 19:04:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-09 18:38:25
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-08 21:39:50
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 19:45:15
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 19:43:46
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-08 19:41:08
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-08 19:35:11
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-08 19:32:31
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 19:29:48
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-08 18:16:21
Kiyami Mira làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-08 18:12:49