Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với magickaito. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

magickaito

magickaito
dung yêu dâu

Điểm thi

magickaito làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-30 19:41:28
magickaito làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-30 19:37:32
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-13 20:53:59
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-13 20:51:42
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-13 20:50:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:14:19
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:10:55
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-10 20:03:47
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 19:54:39
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-10 19:49:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 19:45:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-10 19:43:36
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-09-13 19:34:41
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-13 19:28:09
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-13 19:24:22
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-13 19:17:42
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:35:51
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:34:54
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:33:56
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:32:59
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:31:16
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:29:45
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:28:30
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-03 18:27:31
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-02 19:19:58
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 18:26:14
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-01 18:25:23
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 18:23:45
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-01 18:21:51
magickaito làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-01 18:20:02

Luyện toán

1 -Trung bình 4.23 - Tổng điểm 296

magickaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 18:37:26