Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thanh Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thanh Hải

Đỗ Thanh Hải
Hello to all of you on the math online. My full name is Do Thanh Hai. I am a student of High School class 7B An Khe base. I am 13 years old this year. I am a fan of the famous detective Conan. If anyone is a fan of the famous detective Conan friends with me. And want you to help her much. Thank you very much

Điểm thi

Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-18 08:04:20
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 18:25:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 18:17:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 19:19:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 18:47:42

Luyện toán

60 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 6192

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 09:03:58
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 07:11:59
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 18:16:54
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 13:26:33
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 08:47:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 11:12:13
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 07:46:53
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 06:34:23
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 18:43:26
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 06:59:34