Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thanh Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thanh Hải

Đỗ Thanh Hải
Hello to all of you on the math online. My full name is Do Thanh Hai. I am a student of High School class 7B An Khe base. I am 13 years old this year. I am a fan of the famous detective Conan. If anyone is a fan of the famous detective Conan friends with me. And want you to help her much. Thank you very much

Luyện toán

64 -Trung bình 9.65 - Tổng điểm 6658

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:31:38
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 10:48:15
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:09:12
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 14:20:16
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:14:26
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:12:31
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 17:04:31
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 07:48:50
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 18:18:46
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 18:35:47

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 14:30:20

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:58:32
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:54:12
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:27:01
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:23:43
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:22:16
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 20:20:32
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-18 08:04:20
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 18:25:23
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 18:17:19
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 19:19:41
Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 18:47:42