Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thanh Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thanh Hải

Đỗ Thanh Hải
Hello to all of you on the math online. My full name is Do Thanh Hai. I am a student of High School class 6b An Khe base. I am 12 years old this year. I am a fan of the famous detective Conan. If anyone is a fan of the famous detective Conan friends with me. And want you to help her much. Thank you very much

Điểm thi

Đỗ Thanh Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 18:25:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 18:17:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 19:19:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 18:47:42

Luyện toán

47 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 4815

Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 09:03:58
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 07:11:59
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 18:16:54
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 13:26:33
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 08:47:47
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 11:12:13
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 07:46:53
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 06:34:23
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 18:43:26
Đỗ Thanh Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 06:59:34