Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

chào các bạn nếu các bạn thăm nhà của mk thì hãy kết bạn nhé

Luyện toán

1 -Trung bình 5.08 - Tổng điểm 254

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:47:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

29 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 2938

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:54:20
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:03:03
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:00:02
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:54:59
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:41:45
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:25:34
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:03:42
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:00:40
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:25:13
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:57:24

Điểm thi

làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-02 19:23:06
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:21:03
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:15:25
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:08:41
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:55:39
làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:40:58
làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-28 20:49:35
làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-28 20:42:39
làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:19:35
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-09 20:40:49
làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-05 20:34:29
làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-22 13:42:13
làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-06 10:31:42
làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 13:51:39
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-04 13:48:44
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-04 13:44:06