Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

chào các bạn nếu các bạn thăm nhà của mk thì hãy kết bạn nhé

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:47:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:26:50
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:27:00
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:32:02
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:25:55
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:31:50
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:30:28
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:32:37
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:26:12
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:34:03
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:30:41
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:34:21
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:36:26
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:26:36
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:37:55
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:48:37
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:52:42
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:54:17
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:54:39
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:55:51
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:57:24
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:25:13
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:00:40
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:03:42
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:25:34
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:41:45
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:54:59
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:00:02
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:03:03
đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:54:20

Điểm thi

làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-02 19:23:06
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:21:03
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:15:25
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:08:41
làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:55:39
làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:40:58
làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-28 20:49:35
làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-28 20:42:39
làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:19:35
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-09 20:40:49
làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-05 20:34:29
làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-22 13:42:13
làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-06 10:31:42
làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 13:51:39
làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-04 13:48:44
làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-04 13:44:06