Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tran Thuy Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tran Thuy Duong

Tran Thuy Duong
hi

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:55:56
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 10:56:30
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 07:54:11
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:15:48
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:31:47
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 12:48:27
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:30:35
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 07:14:20
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:35:01
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 07:41:41
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 11:15:28
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:26:34
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 17:17:43
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 08:57:02
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 11:27:14
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 11:29:22
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 08:55:06
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 11:17:31
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 12:03:15
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 11:07:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

113 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11300

Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Playtime! - Ready to Learn!
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:26:30
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:05:25
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:28:29
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:13:17
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:12:19
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:10:05
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:10:57
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:14:28
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:18:23
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:18:41
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:11:38
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:11:50
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:12:02
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:15:40
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 11:24:37
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 08:04:00
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:52:13
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:55:58
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:58:08
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 11:01:57
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 09:18:44
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 17:39:53
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 17:41:44
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 07:58:41
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:28:10
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:31:04
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:51:48
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:55:33
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:59:34
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:22:15
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:46:28
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 17:53:04
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 17:55:32
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 18:02:26
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:26:42
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:31:38
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:49:50
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:53:46
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 12:52:10
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:30:19
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:36:55
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:41:22
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 07:19:10
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 13:45:33
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 11:25:19
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 11:30:48
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 17:44:56
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:36:08
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:42:07
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:40:51
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:44:42
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:57:13
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:47:35
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:55:12
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:04:29
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:10:20
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:13:38
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:16:19
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:23:51
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:29:15
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:34:29
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 13:57:15
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:01:25
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:05:24
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:08:12
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 10:36:26
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 10:41:49
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 10:45:56
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:09:13
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 12:04:17
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 11:05:46
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 11:12:04
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:46:31
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:08:22
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 17:52:17
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:34:41
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:42:58
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 11:21:13
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 11:26:06
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 11:32:12
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:22:13
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 10:03:11
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:52:09
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:11:43
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:38:22
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 11:41:44
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:00:16
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:21:26
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:58:23
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 11:26:36
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:46:18
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:57:44
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 11:19:14
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:22:46
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:09:25
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:17:34
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:26:33
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:19:51
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:30:50
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:32:56
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:36:25
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:48:33
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:55:40
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:49:04
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:28:28
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:20:16
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:06:33
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:57:49
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:12:05
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:16:29
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:24:38
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:10:43
Tran Thuy Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 07:49:58

Điểm thi

Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 13:52:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 18:34:48
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-03 18:02:55
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-03 17:38:12
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-02 18:22:39
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-28 14:21:43
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 14:16:43
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 07:29:43
Tran Thuy Duong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-14 08:11:36