Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Songoku Sky Fc11. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Songoku Sky Fc11

Songoku Sky Fc11
Dương 7B Love Vũ 7A

Luyện toán

127 -Trung bình 9.16 - Tổng điểm 13103

Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 19:07:44
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 19:28:05
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 10:12:36
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 12:36:40
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 11:09:59
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 15:25:07
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 08:20:08
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 08:13:57
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 07:48:57
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 07:44:22

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 18:55:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-28 11:19:58
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-27 09:55:35
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-27 09:51:06
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 19:40:25
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 19:38:26
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:51:02
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:46:18
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:44:06
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:41:37
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:38:53
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:37:07
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:35:28