Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Duy Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Duy Thành

Đoàn Duy Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

115 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11500

Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 11:47:08
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 08:39:40
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 09:01:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 07:08:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 19:46:13
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 19:25:57
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 21:25:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 21:21:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 21:53:59
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 09:02:34
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 21:20:01
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 21:36:45
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 21:21:13
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 19:47:17
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 20:47:39
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 22:05:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 07:01:48
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 20:05:52
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 21:53:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 20:10:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 07:22:04
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-20 20:32:26
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-05 20:28:45
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 20:18:45
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 20:37:15
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 21:25:37
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 21:00:16
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 08:07:52
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 10:45:53
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 11:18:42
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 10:43:16
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 10:36:35
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 08:58:56
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 10:36:37
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 12:22:30
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 10:07:03
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 10:40:03
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 11:02:01
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 09:50:02
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 10:17:37
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 09:09:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 22:53:40
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 17:33:05
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 21:40:30
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 21:00:31
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 10:14:53
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 20:39:21
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 08:30:30
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 10:16:03
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 07:43:16
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 09:08:17
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 07:46:14
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 09:01:51
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 09:07:16
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 09:21:35
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 21:47:58
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại lượng tỉ lệ nghịch (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 10:36:02
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàm số, đồ thị hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 10:41:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 15:36:19
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-07-20 09:38:22
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:16:55
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:06:44
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 10:51:20
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 22:15:55
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 22:24:04
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:22:14
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:41:48
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 08:39:56
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 19:13:40
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 08:59:53
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:32:09
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:35:58
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 08:17:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 22:11:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:24:24
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 08:32:46
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 13:14:48
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 16:32:17
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:06:26
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 16:06:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:12:40
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:52:41
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:07:02
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 20:44:36
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:03:57
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:47:22
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:13:51
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:45:48
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 15:50:00
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:54:07
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 08:41:59
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 08:49:22
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:42:21
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:00:39
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 17:29:03
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 18:05:40
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 19:21:09
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 18:37:07
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 15:35:48
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:02:18
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:12:44
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 08:21:17
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:21:42
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:44:07
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:44:36
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 16:14:51
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 07:36:49
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 07:57:08
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:09:58
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:24:49
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 07:36:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 12:02:50
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 07:34:24
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 07:50:51
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 07:51:16

Luyện văn - Tiếng Việt

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 22:19:14
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:35:07
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 22:04:01
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 09:37:17
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:07:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:10:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:58:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:46:05
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 18:47:15
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 18:57:06
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:50:16
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:34:27
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 21:29:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 21:12:58
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 21:38:55
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 21:31:50
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 22:06:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:26:30
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 21:59:42
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:37:24
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:27:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 22:26:21
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:17:54
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:34:35
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:31:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:38:02
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:20:00
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 15:45:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:32:42
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:45:01
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:34:57
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:10:58
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 08:38:18
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 08:58:55
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:11:04
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:57:34
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:05:23
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:54:30
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:24:18
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:58:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:47:39
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:13:52
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:06:54
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 22:23:01
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 07:34:26
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 16:48:04
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 22:11:01
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:04:28
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 10:47:23
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:07:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:24:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:36:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 16:32:41
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:32:09
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:02:32
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 21:19:02
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:09:10
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 07:29:42
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:53:27
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 21:08:26
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 22:12:17
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:23:26
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:21:58
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:35:38
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:37:15
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:35:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:04:32
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:35:44
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:35:41
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 08:22:51
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:31:57
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 07:15:50
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:11:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:13:31
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:18:55

Luyện Tiếng Anh

92 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9200

Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 21:50:40
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 21:54:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 22:25:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:26:44
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:32:56
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:42:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:53:07
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 09:55:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:07:45
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:21:28
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:06:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:50:02
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:25:36
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:24:26
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 18:44:45
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:29:54
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:38:47
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:23:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:33:34
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:42:21
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 20:54:08
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 22:55:47
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 21:52:39
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 21:45:46
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 22:00:35
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:12:52
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:58:42
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:31:58
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:33:09
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:49:16
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 18:32:14
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:38:04
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:57:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:32:44
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:10:46
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:11:37
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:22:10
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:06:43
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:07:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:03:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:22:05
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:04:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:51:41
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:10:08
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:27:28
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:44:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:44:09
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:42:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:31:03
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:28:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:46:42
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:17:23
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:33:10
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:40:24
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:32:00
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 17:05:59
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:33:36
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 09:02:41
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:03:45
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:43:27
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 17:08:30
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 22:23:16
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 22:28:44
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:22:23
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:11:49
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:19:28
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:21:18
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:18:59
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:13:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 09:08:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:31:33
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:32:15
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 16:36:34
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 09:12:51
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:21:46
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:33:45
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:52:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:14:36
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:40:19
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:56:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 08:59:49
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 17:15:54
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 17:19:08
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 17:28:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 17:33:23
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 22:37:47
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 11:16:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 08:46:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 08:47:17
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 07:36:36
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 07:37:37
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:24:04

Điểm thi

Đoàn Duy Thành làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:19:27
Đoàn Duy Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-20 18:16:28