Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:56:01
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-09 19:27:54
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:17:39
hien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:09:17
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:49:09
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:24:14
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:45:29
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 19:05:44
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:39:54

Luyện toán

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 16:11:17
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 16:47:03
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:05:20
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:43:22
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 09:32:25
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 19:30:49
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 16:14:46
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 16:30:57
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 15:06:04
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 15:17:47