Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Ngọc Tuyển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Ngọc Tuyển

Đinh Ngọc Tuyển
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

52 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 5282

Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 13:56:22
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2014-07-25 14:57:40
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 14:48:51
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 15:01:06
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 09:32:45
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 16:06:26
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 09:29:10
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 14:50:02
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 14:51:58
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 08:22:34