Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Ngọc Tuyển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Ngọc Tuyển

Đinh Ngọc Tuyển
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-26 18:15:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-09 19:32:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-03 18:35:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-03 18:33:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-27 07:50:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-27 07:41:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-14 11:37:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-14 11:35:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-14 11:31:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 17:14:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-14 21:32:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-14 21:29:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-11 14:58:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-11 14:56:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-11 14:52:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-08 19:20:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-07 10:08:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-07 10:06:40
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-08-09 16:17:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-07 20:35:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-03 09:03:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-01 15:36:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-07-29 14:17:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-29 08:35:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-07-28 15:10:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-27 17:08:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-23 17:28:40

Luyện toán

52 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 5282

Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 13:56:22
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2014-07-25 14:57:40
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 14:48:51
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 15:01:06
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 09:32:45
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 16:06:26
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 09:29:10
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 14:50:02
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 14:51:58
Đinh Ngọc Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 08:22:34