Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Điền Thái Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Điền Thái Dương

Điền Thái Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Điền Thái Dương
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 6.11 - Tổng điểm 489

Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:59:51
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:15:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.95 - Tổng điểm 325

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:28:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:22:25
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-14 21:04:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-13 21:06:27
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-08 20:32:33
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-07 22:00:16
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-28 18:23:35
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-19 21:26:25
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-19 21:20:37
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-23 21:10:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-23 21:03:16
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-17 18:45:07
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-17 18:27:09
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 21:40:09
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-16 21:16:16
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:38:00
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:29:32
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:24:45
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:22:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:52:45
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:44:06
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:36:56
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:20:30
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:16:10
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:06:24
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:58:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:51:11
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:40:51
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-05 10:53:13
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:56:53