Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huyền Chimte :>. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huyền Chimte :> CTV

Huyền Chimte :>
Mong thời gian dừng lại để tôi đc suy nghĩ về tương lai của mik :

Luyện toán

11 -Trung bình 7.14 - Tổng điểm 1142

Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 06:38:16
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 11:59:57
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 11:35:39
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 11:20:25
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 12:07:43
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 12:05:09
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 12:58:39
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 13:39:23
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:06:48
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 12:10:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.15 - Tổng điểm 103

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 6.34 - Tổng điểm 2093

Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:13:00
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:31:33
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:58:54
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:58:54
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:17:11
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:35:19
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 11:23:41
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 14:06:30
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 17:33:26
Huyền Chimte :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 17:24:20

Điểm thi

Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-21 07:42:47
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-17 12:28:58
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-17 12:16:17
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-05 07:42:10
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-01 17:39:58
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-09 14:19:50
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-20 16:24:37
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 18:48:51
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 18:47:29
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 18:46:18
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-13 17:56:23
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-05 13:31:31
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 12:24:10
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 12:20:03
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 12:17:25
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-05 12:14:16
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-09-12 14:13:23
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-12 14:11:33
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-12 12:21:25
Huyền Chimte :> làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 15:58:25