Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Quang Vinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Quang Vinh

Đàm Quang Vinh
Helooooooooooooooooooo i am yooooooooooooooooour fucking friends yay.Dls 2019 Hack ios link for who need: pandahelper.net.vip/dls/2019hackcoins/.com/|\\AKA Android link :an

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 08:31:56
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 08:20:55
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 09:03:32
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 09:06:28
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:47:58
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 08:16:15

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 08:47:24
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 07:42:05
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 07:39:18
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:08:00
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan Âm Thị Kính
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 10:25:29

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:04:19
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 07:16:22
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 07:37:33
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 07:55:52
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 08:00:08
Đàm Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 08:02:52

Điểm thi