Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🌺 NguyễnMinhAnh . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🌺 NguyễnMinhAnh

🌺 NguyễnMinhAnh
Hóa ra người không được yêu nữa chính là...Là người thứ ba của người thứ ba

Luyện toán

40 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 4045

🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm điều kiện xác định của căn thức
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 22:31:55
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 09:23:59
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:07:32
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 22:41:15
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 22:27:46
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:32:57
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 23:01:20
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:25:15
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 22:33:10
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 05:45:11

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:09:47

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 7.69 - Tổng điểm 1000

🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:51:42
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:24:47
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:27:07
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:46:07
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:54:35
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:47:25
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 21:24:51
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:48:14
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:46:42
🌺 NguyễnMinhAnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 12:25:22

Điểm thi

🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-24 20:53:01
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 10:16:08
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 10:11:20
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-24 21:55:01
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-24 21:50:24
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 09:23:25
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-05 16:40:50
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 16:38:44
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-05 08:57:12
🌺 NguyễnMinhAnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-04 09:32:11