Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Bang Chao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Bang Chao

Lê Bang Chao
!@#$%^&*`~-_+=Ơ}|:\"?

Luyện toán

0 -Trung bình 5.43 - Tổng điểm 326

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 5.95 - Tổng điểm 1011

Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:37:55
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:28:01
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:43:41
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:22:11

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 8.89 - Tổng điểm 1156

Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:41:03
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:09:15
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:39:31
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 19:38:55
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:44:00
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:58:56
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:09:22
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:04:34
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:27:58
Lê Bang Chao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:25:46

Điểm thi

Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-21 20:57:01
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:34:54
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 19:24:04
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-13 19:20:16
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-13 19:14:26
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-09 19:47:04
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-08 20:33:43
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-08 19:55:55
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 19:09:28
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 18:55:41
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:23:43
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-03 19:07:57
Lê Bang Chao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-02 20:58:46