Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚

゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚
... Smile T-T

Luyện toán

1 -Trung bình 4.33 - Tổng điểm 130

゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 14:35:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 7.66 - Tổng điểm 1532

゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:10:33
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 13:10:11
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:47:38
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 15:04:11
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 15:06:17
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 14:48:17
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 11:23:09
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 13:03:47
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 14:59:11
゚°☆๖ۣۜAℓσηε☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 15:02:34

Điểm thi