Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

chi
mình tên là Chi sở thích của mình là lớn lên trở thành ca sĩ những bạn nào cũng ước mơ chở thành ca sĩ các bạn hãy kết bạn với mình nhé cảm ơn các bạn

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:05:54
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 08:58:53

Luyện văn - Tiếng Việt

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:04:56
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 14:52:42
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:31:28
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:40:39
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:03:37
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:01:32
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:35:17
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:29:25
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 21:50:05
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: (nghe kể) Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:30:48
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:36:44
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Tôi cũng như bác". Giới thiệu hoạt động.
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:58:47
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Giấu cày". Giới thiệu về tổ em.
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:33:13
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:13:37
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 21:45:44
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:21:21
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:38:37
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:10:21
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 17:31:22
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:46:23
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:04:56
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 14:24:50
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:31:00

Luyện Tiếng Anh

57 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5700

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:35:02
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:35:58
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:49:28
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:03:56
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:27:46
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:27:05
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:24:51
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 22:07:17
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:49:48
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:54:36
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 21:00:09
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 22:09:53
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:47:52
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 09:06:57
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:09:33
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:26:23
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:25:35
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:56:44
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:58:34
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:49:54
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 22:08:34
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:17:49
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:12:57
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:54:18
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:29:02
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:42:11
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 21:07:55
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:45:37
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:22:09
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 21:28:53
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:51:12
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:57:09
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:28:32
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:37:26
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:43:32
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:38:29
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:59:58
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:06:53
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 21:55:12
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:46:38
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:53:58
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:00:09
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:31:04
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:33:41
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:37:50
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 17:53:59
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:51:47
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:41:36
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:45:44
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:40:35
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:58:28
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:24:01
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:47:29
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:36:35
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 20:30:00
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:50:57
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:49:42

Điểm thi

chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-05 16:48:49
chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-15 21:55:33
chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-30 21:23:45
chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-10 21:46:19
chi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-08 21:12:52
chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:37:15
chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:33:38
chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:28:39
chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:13:06
chi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-18 21:50:41
chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:35:14
chi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:30:58
chi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 20:52:35
chi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-09 20:08:35
chi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 09:53:35
chi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-23 15:10:54
chi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-18 19:04:20