Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

chi
mình tên là Chi sở thích của mình là lớn lên trở thành ca sĩ những bạn nào cũng ước mơ chở thành ca sĩ các bạn hãy kết bạn với mình nhé

Luyện toán

1 -Trung bình 5.42 - Tổng điểm 705

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:05:54

Luyện văn - Tiếng Việt

21 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 2631

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:31:00
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:04:56
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:46:23
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:10:21
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:38:37
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:21:21
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 21:45:44
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:13:37
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Giấu cày". Giới thiệu về tổ em.
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:33:13
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Tôi cũng như bác". Giới thiệu hoạt động.
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:58:47

Luyện Tiếng Anh

56 -Trung bình 8.02 - Tổng điểm 6178

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:49:42
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:50:57
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 20:30:00
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:36:35
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:47:29
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:24:01
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:58:28
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:40:35
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:45:44
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:41:36

Điểm thi

chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-15 21:55:33
chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-30 21:23:45
chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-10 21:46:19
chi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-08 21:12:52
chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:37:15
chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:33:38
chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:28:39
chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:13:06
chi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-18 21:50:41
chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:35:14
chi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:30:58
chi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 20:52:35
chi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-09 20:08:35
chi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 09:53:35
chi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-23 15:10:54
chi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-18 19:04:20