Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Hải Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Hải Lâm

Vũ Hải Lâm
Hello !!!

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:55:33
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 07:37:59

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:02:02
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 19:28:59
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 18:30:56

Luyện Tiếng Anh

66 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6600

Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 15:42:06
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:37:23
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:12:52
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:16:23
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:06:21
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:11:01
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:14:26
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:31:14
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 23:03:30
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:54:07
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:00:11
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 18:44:07
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 11:56:20
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 15:16:17
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 15:19:24
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 15:27:37
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 15:30:23
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 15:33:50
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:51:42
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:53:50
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:10:03
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 16:51:33
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 07:54:10
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:48:16
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:23:59
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 19:43:23
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 18:05:45
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 19:45:12
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 18:05:59
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:53:15
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 16:46:31
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:54:38
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:56:50
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:03:16
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 23:49:50
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 22:56:16
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 18:55:00
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:37:09
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:45:18
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 21:00:08
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:36:13
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:34:30
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:38:28
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:40:45
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:37:58
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:37:29
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:03:00
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:41:56
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:07:05
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:38:26
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:55:53
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:21:25
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:21:49
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:36:25
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:39:29
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:39:01
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:05:32
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:26:56
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:29:27
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 17:00:23
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:01:53
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:47:58
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:45:38
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:43:11
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:01:07
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:33:19

Điểm thi

Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 22:46:39
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-01 08:12:31
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-30 19:20:50
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-13 20:46:33
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-13 20:44:04