Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Trọng Chân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Trọng Chân

Đào Trọng Chân
Đừng bao giờ sợ thương lượng hoặc thương lượng vì sợ ~~Đào Trọng Chân~~

Luyện toán

6 -Trung bình 7.12 - Tổng điểm 854

Đào Trọng Chân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-13 10:13:34
Đào Trọng Chân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 11:00:36
Đào Trọng Chân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 09:10:56
Đào Trọng Chân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 19:28:20
Đào Trọng Chân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-29 17:21:11
Đào Trọng Chân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 09:33:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-28 10:03:22
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-28 09:51:47
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-29 19:47:57
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-03 21:05:38
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 21:02:07
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 20:55:04
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 20:50:58
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 20:44:37
Đào Trọng Chân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-03 20:40:00