Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Từ Đào Cẩm Tiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Từ Đào Cẩm Tiên

Từ Đào Cẩm Tiên
welcomes you visited his house

Luyện toán

0 -Trung bình 5.57 - Tổng điểm 2060

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:15:52
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:12:46
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-25 11:00:30
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-24 14:06:11
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 14:04:27
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 14:03:10
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:53:41
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:36:33
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-22 13:25:39
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 15:21:49
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 15:18:44
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 09:18:05
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 09:16:46
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 09:13:53
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 13:47:46
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:58:26
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:26:12
Từ Đào Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:52:59