Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Lê Phúc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Lê Phúc Anh

Đào Lê Phúc Anh
chào mừng các bạn của trường Lê Hồng Phong

Điểm thi

Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 11:43:47
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 23:11:17
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 15:15:20
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 15:13:35
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 15:07:28
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 15:06:08
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-16 07:29:45
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 22:41:23
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 15:30:59
Đào Lê Phúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 10:06:31

Luyện toán

7 -Trung bình 8.63 - Tổng điểm 1122

Đào Lê Phúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 07:09:18
Đào Lê Phúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 17:15:05
Đào Lê Phúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 23:03:02
Đào Lê Phúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 22:15:38
Đào Lê Phúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 15:30:12
Đào Lê Phúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 10:08:39
Đào Lê Phúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 22:11:56