Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Quang Chính. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Quang Chính

Phạm Quang Chính
STICKMAN LEGENDS 3 is back, prepare for my revenge !!!

Điểm thi

Phạm Quang Chính làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-07 10:54:00
Phạm Quang Chính làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-03 11:04:06
Phạm Quang Chính làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-01 08:25:46

Luyện toán

21 -Trung bình 9.36 - Tổng điểm 2341

Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 09:02:35
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 07:58:44
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 09:19:17
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 09:23:55
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 09:32:00
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 17:45:59
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 10:26:52
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 22:02:27
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 21:11:52
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 20:55:02