Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T༶O༶F༶U༶U༶. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T༶O༶F༶U༶U༶

T༶O༶F༶U༶U༶
Nhạc cho ae nào muốn vừa đi du lịch vừa quẩy : https://soundcloud.com/pi-se7en0901877774/viet-nam-airline-pi-seven-remix

Luyện toán

3 -Trung bình 7.11 - Tổng điểm 924

T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:59:39
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:04:21
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:39:29

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 400

T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 22:47:50
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 22:24:48

Luyện Tiếng Anh

79 -Trung bình 9.01 - Tổng điểm 8383

T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 18:37:04
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 18:35:52
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:31:53
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:09:46
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:15:46
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:15:27
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:31:14
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:21:35
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:48:08
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:32:31

Điểm thi

T༶O༶F༶U༶U༶ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 15:45:49
T༶O༶F༶U༶U༶ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 22:02:05
T༶O༶F༶U༶U༶ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-05 12:48:24