Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T༶O༶F༶U༶U༶. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T༶O༶F༶U༶U༶

T༶O༶F༶U༶U༶
Nhạc cho ae nào muốn vừa đi du lịch vừa quẩy : https://soundcloud.com/pi-se7en0901877774/viet-nam-airline-pi-seven-remix

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:39:29
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:04:21
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:59:39

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 22:24:48
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 22:47:50

Luyện Tiếng Anh

79 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7900

T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:47:03
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:49:38
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 18:40:22
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:14:12
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:52:02
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 11:52:28
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:26:35
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 18:41:46
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:10:55
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:16:15
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:24:04
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 12:29:58
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:29:56
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:29:02
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 18:57:22
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:15:27
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:15:46
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:31:14
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 23:21:35
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:19:48
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 13:13:49
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 13:19:36
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 17:31:10
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:27:49
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 22:35:59
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 23:17:29
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:27:01
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:29:37
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 18:45:49
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:01:11
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:37:43
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:33:00
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:34:50
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:36:37
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:41:19
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:43:57
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:46:42
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:48:12
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:18:32
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:21:32
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:22:48
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:24:32
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:26:06
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:26:23
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:28:49
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:29:36
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:29:49
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:30:15
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:30:54
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:32:31
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:35:21
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:36:17
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Playtime! - Ready to Learn!
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:39:09
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:47:34
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:47:48
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:51:48
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:52:02
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:54:17
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:55:59
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:56:56
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:57:08
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 22:58:12
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 23:00:18
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 23:01:27
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 23:04:12
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 23:10:41
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:49:47
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:50:08
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:43:14
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:45:08
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:55:03
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:59:07
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:48:08
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:59:00
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:01:52
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:31:53
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:09:46
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 18:35:52
T༶O༶F༶U༶U༶ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 18:37:04

Điểm thi

T༶O༶F༶U༶U༶ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 15:45:49
T༶O༶F༶U༶U༶ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 22:02:05
T༶O༶F༶U༶U༶ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-05 12:48:24