Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngyuen xuan tho. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngyuen xuan tho

ngyuen xuan tho
hello free frie ko cả nhà nick neam mình là 2K7hoađịthọc

Luyện toán

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:34:26
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 19:26:06
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:15:47
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:05:34
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:01:09
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:25:05
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:03:21
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:14:36
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:12:20
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 19:47:55
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:33:06
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:01:03
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 19:10:17
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 19:02:56
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 19:56:06
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:44:34
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:56:40
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:13:55
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 20:39:27
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:47:55
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:34:46
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:16:20
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 10:59:20
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 19:22:26
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:20:42
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:45:42
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 20:02:36
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 20:07:46
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 20:03:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 19:57:33
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:12:50
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:08:52
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:19:36
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 19:46:36
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 19:47:43
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:29:17
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:30:51
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 20:53:21
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 20:55:15
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 20:56:46
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 20:44:56
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:38:00
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:42:25
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:57:47
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:05:56
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:50:57
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 21:16:06
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:23:07
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 20:45:36
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:43:19
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:10:23
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:12:51
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:37:26
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:58:46
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:03:14
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 19:45:21
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 21:07:07
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:03:12
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:32:24
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:17:28
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:27:41
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:14:11
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:17:32
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:30:27
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:07:07
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:44:25
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 11:29:57
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 19:08:02

Điểm thi

ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-18 20:54:06
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-18 20:40:57
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-06-17 20:31:43
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-14 20:16:19
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-05 19:40:34
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-06-04 21:10:41
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-14 20:55:39
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-14 20:51:14
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:06:42
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 21:13:56
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 21:51:21
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 21:36:30
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-22 20:31:50
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-20 19:47:58
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-20 19:28:55
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-19 20:04:32
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-19 19:57:55
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-10 20:07:26
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-22 19:48:34
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-22 18:55:04
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-22 18:51:55
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:11:52
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:09:54
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:07:04
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:02:37
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:00:30
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:58:41
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:53:25
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:51:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:49:21