Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đo khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đo khang

đo khang
hello, nice to meet you,let\'s study with me
  • Tên: đo khang
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

đo khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:07:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi