Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cherry Nguyễ💖. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cherry Nguyễ💖

Cherry Nguyễ💖
Hello

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 13:45:30

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:44:57
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:42:07
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:09:59
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:05:02
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 18:12:57
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 11:05:20
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2018-06-15 09:44:54

Luyện Tiếng Anh

35 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3500

Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 18:09:05
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:48:16
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 20:46:22
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:51:12
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:02:25
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:59:15
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:01:59
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:57:38
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:05:16
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:54:57
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:45:11
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:47:57
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:52:26
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:58:17
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 19:44:48
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:55:18
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:59:25
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:07:23
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:41:10
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:26:49
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:21:30
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:11:51
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:13:16
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 20:10:58
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:04:52
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:14:08
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 19:55:48
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:42:38
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:46:03
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:49:18
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:33:28
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:35:07
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:20:32
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:22:56
Cherry Nguyễ💖 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:18:21

Điểm thi

Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-30 07:31:13
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-30 07:27:37
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-19 14:30:35
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:53:46
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-07 17:04:21
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-07 17:00:44
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-07 16:47:39
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-02 20:34:25
Cherry Nguyễ💖 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-02 20:29:54