Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bô Lão Thời Thượng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bô Lão Thời Thượng

Bô Lão Thời Thượng
vcl

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 06:51:14
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 20:54:28
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 19:53:55
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 19:11:22
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 07:52:28
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:49:01

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bô Lão Thời Thượng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-17 16:21:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 18:07:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 17:58:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-06 19:39:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-06 19:37:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-06 19:35:39