Vũ Gia Phúc

Giới thiệu về bản thân

hés sờ lô hés sờ li li Phúc đây cái gì cũng hỏi :))
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Sinh vật đơn bào có tổ chức đơn giản: sinh vật mà cơ thể chỉ được cấu tạo từ một tế bào thực hiện tất cả các quá trình sống cơ bản. Tế bào này có thể là sinh vật nhân sơ hoặc sinh vật nhân chuẩn. Một số sinh vật đơn bào có thể hợp tác với nhau để phát triển thành tập đoàn