Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với M. ichibi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

M. ichibi

M. ichibi
sang youtube Đăng kÝ kênh mik nha Tên kênh là Ichibi YTVN
  • Tên: M. ichibi
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 11SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 9SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 264

M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 19:31:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.70 - Tổng điểm 49

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 7.76 - Tổng điểm 1164

M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 2: Grammar: Comparative forms of adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:01:23
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:57:03
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:29:36
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:25:12
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:58:41
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:29:47
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:29:11
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:28:23
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:27:15
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:35:54

Điểm thi

M. ichibi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-29 19:47:03